Hur man ansöker

Allmänt

Medel som delas ut av 1878 års Stiftelse prövas dels efter Stiftelsens kriterier för behörighet och dels efter den sökandes ekonomiska behov.

Den som inte uppfyller Stiftelsens grundkrav kan inte prövas även om ett ekonomiskt behov föreligger.

För att vara bidragsberättigad måste man:

 • vara kvinna
 • vara folkbokförd i Stockholms Stad/kommun
 • vara ensamstående
 • ha hemmavarande barn som sökanden försörjer

eller

 • vårda eller ha vårdat förälder eller annan släkting och därmed förhindrats att förvärvsarbeta.

Ofullständigt ifylld ansökan, utan slutskattebesked, kontobevis och personbevis eller ej intygad behandlas ej.

Ansökningsblanketten

 • Ansökningsblankett (2 sidor) skrivs ut från denna pdf och fylls i.
 • Var noga med att lämna alla relevanta uppgifter. Följ anvisningarna på blanketten. Kom ihåg att fylla i vilket år ansökan avser.
 • Din underskrift innebär en försäkran att lämnade uppgifter är korrekta.
 • Den ifyllda ansökan och handlingar som styrker uppgifterna, visas för en referent, t ex. socialsekreterare, diakon, kurator eller annan fristående person, som med hjälp av handlingarna kan styrka behovet av ekonomiskt bidrag.
 • Referenten anger skäl för det ekonomiska behovet på sidan 2 av ansökningsblanketten. Det går också bra att bifoga ett separat brev eller intyg från referenten.
 • Referenten ska underteckna och lämna uppgift om titel eller behörighet och telefonnummer dit Stiftelsen kan ringa för eventuella frågor.
 • Undvik att skicka med handlingar utöver ansökningsblankett, slutskattebesked, personbevis, kontobevis samt eventuellt brev från referent. På så vis minskar risken att ditt brev blir ofullständigt frankerat.

Personbevis och slutskattebesked

Till ansökan bifogas senaste slutskattebesked samt personbevis (familjebevis) som omfattar samtliga familjemedlemmar och inte är äldre än fyra månader vid ansökningstidens utgång.
Slutskattebesked och personbevis kan beställas från Skatteverket www.skatteverket.se
eller på telefon 0771-567 567.
Begär att få ett ”Familjebevis”.

Kontobevis

Kontobevis kan beställas från banken eller i vissa fall laddas ned från internetbanken. På kontobeviset ska det framgå kontonummer samt att den sökande är innehavare av kontot.

EU:s Dataskyddsförordning (GDPR)

1878 års Stiftelse behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Detta gäller alla personuppgifter som framgår av ansökningsblanketterna, eller kommer oss tillhanda på annat sätt.

För att ansökan ska vara giltig krävs det att du i ansökan lämnar ditt samtycke till att uppgifter om dig själv och dina barn behandlas av Stiftelsen. Samtycket gäller även utlämnande av personuppgifter till FVO (Föreningen för Välgörenhetens Ordnande), som samordnar bidrag från olika stiftelser. Vi lämnar i övrigt inte ut några uppgifter om dig, utom om vi tvingas genom myndighetsbeslut.

1878 års Stiftelse ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt och tillämpar särskilda regler om behandling, lagring och gallring av personuppgifter.

 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke. Dina personuppgifter kommer i detta fall att raderas. Om ditt bidragsbelopp inte har utbetalats uppfattar Stiftelsen detta som att ansökan om bidrag har återkallats.
 • Du har rätt att begära information från oss om vilka uppgifter angående dig som vi behandlar, samt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Om du vill ha information om dina personuppgifter, eller vill rätta felaktiga uppgifter, måste du skriva brev till oss. Det går av säkerhetsskäl inte att begära eller rätta information via e-post.

Inkomstuppgifter

För att ansökan ska vara giltig krävs det att du i ansökan godkänner att 1878 års Stiftelse får hämta uppgifter från Skatteverket.

Skicka in ansökan

Komplett ansökan ska, tillsammans med slutskattesedel och personbevis (se ovan), skickas per post till:

1878 Års Stiftelse
Box 38115
100 64 Stockholm

Skicka inte post rekommenderat!
Frankera rätt! Ett brev med ansökan så som vi vill ha den, behöver i allmänhet endast ett frimärke. Vi löser inte ut ofullständigt frankerade brev.

Ansökningstid

Ansökan kan skickas från november året före det år man önskar bidrag för.
OBS! En komplett ansökan skall vara inskickad till stiftelsen senast den 1 mars ansökningsåret. Poststämpeln räknas.

Besked om bidrag

Stiftelsen har ingen möjlighet att lämna besked om avslag eller orsak till avslag.
Om ekonomiskt bidrag beviljas utbetalas pengarna senast den 15 juni ansökningsåret.

Grundad 12 mars 1878