Hur man ansöker

Allmänt

Medel som delas ut av 1878 års Stiftelse prövas dels efter Stiftelsens kriterier för behörighet och dels efter den sökandes ekonomiska behov.

Den som inte uppfyller Stiftelsens grundkrav kan inte prövas även om ett ekonomiskt behov föreligger.

För att vara bidragsberättigad måste man:

 • vara kvinna
 • vara folkbokförd i Stockholms Stad/kommun
 • vara ensamstående
 • ha hemmavarande barn som sökanden försörjer

eller

 • vårda eller ha vårdat förälder eller annan släkting och därmed förhindrats att förvärvsarbeta.

Hantering av personuppgifter

1878 års Stiftelse behandlar samtliga personuppgifter enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om detta under GDPR.

För att ansökan ska vara giltig krävs det att du i ansökan lämnar ditt samtycke till att uppgifter om dig själv och dina barn behandlas av Stiftelsen. Samtycket gäller även utlämnande av personuppgifter till FVO (Föreningen för Välgörenhetens Ordnande), som samordnar bidrag från olika stiftelser. Vi lämnar i övrigt inte ut några uppgifter om dig, utom om vi tvingas genom myndighetsbeslut.

 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke. Stiftelsen uppfattar i så fall detta som att ansökan har återkallats och dina personuppgifter kommer att raderas.
 • Du har rätt att skriftligt begära information från oss om vilka uppgifter angående dig som vi har, samt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Det går av säkerhetsskäl inte att begära eller rätta information via e-post.

Ansökningsblanketten

 • Var noga med att lämna alla relevanta uppgifter. Följ anvisningarna på blanketten. Kom ihåg att fylla i vilket år ansökan avser.
 • Din underskrift innebär en försäkran att lämnade uppgifter är korrekta.
 • Den ifyllda ansökan och handlingar som styrker uppgifterna, visas för en referent, t ex. socialsekreterare, diakon, kurator eller annan fristående person, som med hjälp av handlingarna kan styrka behovet av ekonomiskt bidrag.
 • Referenten anger skäl för det ekonomiska behovet på sidan 2 av ansökningsblanketten. Det går också bra att bifoga ett separat brev eller intyg från referenten.
 • Referenten ska underteckna och lämna uppgift om titel eller behörighet och telefonnummer dit Stiftelsen kan ringa för eventuella frågor.

Personbevis och slutskattebesked

Till ansökan bifogas senaste slutskattebesked samt personbevis (”Familjebevis”) som omfattar samtliga familjemedlemmar och inte är äldre än fyra månader vid ansökningstidens utgång.
Slutskattebesked och familjebevis kan beställas från Skatteverket www.skatteverket.se eller på telefon 0771-567 567. Begär ”Familjebevis”.

Ansökningstid

Din ansökan ska vara poststämplad mellan 1 november och 1 mars.

Besked om bidrag

Stiftelsen har ingen möjlighet att lämna besked om avslag eller orsak till avslag.
Om ekonomiskt bidrag beviljas utbetalas pengarna senast den 15 juni.

Grundad 12 mars 1878