Vanliga frågor

Vem får söka bidrag från 1878 års Stiftelse?

Svar: För att vara bidragsberättigad måste man:

  • vara kvinna
  • vara folkbokförd i Stockholms Stad/kommun
  • vara ensamstående
  • ha hemmavarande barn som sökanden försörjer

eller

  • vårda eller vårdat förälder eller annan släkting och därmed förhindrats att förvärvsarbeta.

Kan stiftelsen göra undantag för särskilt ömmande fall? Till exempel för den som har behov men inte bor i Stockholm?

Svar: Vi är bundna, bland annat av Länsstyrelsen, att hålla oss till stiftelsens kriterier för behörighet och kan därför aldrig göra undantag från de kriterier som finns för att vara bidragsberättigad. Det är därför ingen idé för den som inte uppfyller de krav som nämns i första frågan att skicka sin ansökan till oss.

När kan man söka?

Svar: Ansökningstiden börjar i november och alla handlingar måste skickas till stiftelsen senast 1 mars ansökningsåret. Poststämpeln gäller.

Hur ansöker man?

Svar: Ansökan ska göras på särskild blankett. Blanketten ska skrivas ut och fyllas i fullständigt, undertecknas av den sökande och kompletteras med intyg från referent som kan tillstyrka ekonomiskt behov. Till ansökan bifogas senaste slutskattebesked och personbevis (beställs från Skatteverket www.skatteverket.se begär ”familjebevis”) som omfattar samtliga familjemedlemmar. För utförligare instruktion se huvudmenyn under ”Hur ansöker man”.

Varför måste ansökan intygas av en referent och vem kan vara referent för mig?

Svar: Eftersom stiftelsen har en liten organisation, bestående av personer som på sin fritid arbetar med detta, har vi ingen möjlighet att gå igenom handlingar för att bedöma den sökandes ekonomiska situation. Därför behövs en oberoende person (ej vän eller familjemedlem) som kan sätta sig in i den sökandes situation och tillstyrka det ekonomiska behovet. Förutom diakon, kurator, socialsekreterare kan det vara annan person i samhället som man har förtroende för. Det måste inte vara en myndighetsperson. Vi behöver uppgifter för att eventuellt kunna kontakta referenten med frågor.

Hur skickar man ansökan till Stiftelsen?

Svar: Komplett ansökan ska, tillsammans med senaste slutskattebesked och personbevis (familjebevis), skickas per post till:

1878 års Stiftelse
Box 38115
100 64 Stockholm

Får alla som söker ett bidrag från stiftelsen?

Svar: Bidraget är behovs- och inkomstprövat. Av ansökningsblanketten framgår att den bidragssökande behöver tillstyrkan av en referent som fått möjlighet att se handlingar som ger information om den ekonomiska situationen.

Hur mycket pengar får man?

Svar: Bidragssumman varierar från år till år beroende dels på storleken på avkastningen från Stiftelsens medel och dels på antalet sökande. Målsättningen är att bidraget ska räcka till en veckas enklare rekreation för kvinnan och hennes barn.

När vet man om man får ett bidrag?

Svar: Stiftelsen har inte möjlighet att meddela avslag. Beviljade bidrag betalas ut senast den 15 juni ansökningsåret.

Grundad 12 mars 1878